Artikel 1 – GENERELT
1. Nærværende generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser gælder for alle tilbud og aftaler indgået mellem Mattle Natur & Anlæg ApS, som sælger, og køber, der i dette skal forstås i bred forstand.
2. Nærværende finder anvendelse med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne og ligeledes skriftligt accepteret af Mattle Natur & Anlæg ApS.

Artikel 2 – SALGSMATERIALE, BROCHURER M.V.
1. De i Mattle Natur & Anlæg ApS’ salgsmateriale anførte angivelser af mål, vægte, egenskaber og lign. er vejledende.
2. Mattle Natur & Anlæg ApS forbeholder sig ret til ændringer i produktdata og leveringsprogram uden forudgåendevarsel.
3. Mattle Natur & Anlæg ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, eller eventuelle følgevirkninger heraf.

Artikel 3 – TILBUD OG KONTRAKTER
1. Alle tilbud og noteringer(1) er gratis, medmindre andet er angivet.
2. En aftale er kun indgået på det tidspunkt, hvor dette bekræftes skriftligt af Mattle Natur & Anlæg ApS.
3. Aftalens endelige omfang fremgår af ordrebekræftelsen. Mattle Natur & Anlæg ApS påtager sig intet ansvar for mangler eller lignende ved ydelser, der ikke fremgår heraf.
4. Enhver tilføjelse til bekræftede ordrer skal ligeledes skriftligt bekræftes af Mattle Natur & Anlæg ApS.
5. Alle afgivne tilbud er med forbehold for mellemsalg og gældende i 30 dage, med mindre andet er angivet.
6. Mattle Natur & Anlæg ApS forbeholder sig ret til at afvise og annullere tidligere bekræftede ordrer, såfremtkøber er i restance, på trods af påkrav om betaling, over for Mattle Natur & Anlæg ApS.

(1)
Ved notering forstås sælgers beskrivelse af de varer og/eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering, herunder eventuelle yderligere
betingelser og vilkår, som er specielle for den pågældende handel.

Artikel 4 – LEVERINGSBETINGELSER
1. Levering sker ab lager fra det respektive hovedlager, som angivet i ordrebekræftelsen, angivet med firmanavn og landekode.
2. Risikoovergangen påvirkes ikke af, at Mattle Natur & Anlæg ApS har arrangeret fragten på købers vegne.
3. Leveringstider er omtrentlige. Overskridelse af leveringstiden, gør ikke køber berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen.
4. Alle leveringstider regnes fra den endelige bekræftelse af den nøjagtigt specificerede ordre og angives efter Mattle Natur & Anlæg ApS bedste vidende. Der tages forbehold for force majeure, såsom strejke og lockout, brand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer samt
driftsforstyrrelser etc. Herunder ligeledes udeblevne eller forsinkede leverancer fra Mattle Natur & Anlæg ApS’ eventuelle underleverandører. I sådanne tilfælde er Mattle Natur & Anlæg ApS fri for ansvar, og de berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.
5. Hvis tilstanden af force majeure varer længere end 10 uger, er begge parter; Mattle Natur & Anlæg ApS og køber berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist. Mattle Natur & Anlæg ApS er ikke ansvarlig for tab, som køber måtte lide i den forbindelse.
6. Leveres det bestilte på Mattle Natur & Anlæg ApS’ adresse, er køber forpligtet til at afhente/aftage de
bestilte varer indenfor 3 uger efter disse er leveret. Efter tre uger er Mattle Natur & Anlæg ApS berettiget
til at opsige aftalen, i hvilket tilfælde Mattle Natur & Anlæg ApS er berettiget til at foretage dækningssalg.
7. Hvis der opstår fejl i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, og disse ikke kan tilskrives Mattle Natur & Anlæg ApS, er Mattle Natur & Anlæg ApS berettiget til, at opsige aftalen helt eller delvist. Køber opnår i den forbindelse ikke ret til godtgørelse af omkostninger, tab eller renter.
8. Hvis Mattle Natur & Anlæg ApS ikke kan tilskrives pligtforsømmelse, dvs. til dels helt eller kun delvist har opfyldt sin forpligtelse, har Mattle Natur & Anlæg ApS ret til at kræve betaling for – og køber pligt til, at betale, den allerede leverede eller den forfaldne del af faktura, som om det var en særskilt kontrakt.

Artikel 5 – PRISER
1. Alle priser er beregnet og baseret på levering ab lager fra de respektive hovedlagre hhv.; Nederlandene, UK, Tyskland og Sverige eksklusiv moms, emballage og bistand, medmindre andet er aftalt skriftligt.
2. Hvis der efter tilbuddet og / eller efter indgåelsen af aftalen sker afgørende ændringer i omkostningerne, kan ændringer i aftalen nødvendiggøres. Herunder blandt andet: skatter, punktafgifter og andre omkostninger og udgifter, regeringskrav, valutakurser, løn, præmier, transportomkostninger, priser – eller andre udefrakommende faktorer, ift. pris, aktiviteter eller andre anliggender, er Mattle Natur & Anlæg ApS berettiget til i tilbuddet at ændre angivet pris og / eller de aftalte handelsaftaler i overensstemmelse hermed, selv om prisændringen var forudsigelig.

Artikel 8 – KONTROL OG REKLAMATION
1. Det leverede skal kontrolleres ved modtagelsen, med underskrift på leveringspapirerne, eventuelle indsigelser, skal straks efter modtagelsen af varerne, skriftligt meddeles Mattle Natur & Anlæg ApS.
2. Ved relevante indsigelser tilbydes køber enten ombytning eller afslag.
3. Hvis køber inden 8 dage efter fakturadato, ikke indgiver skriftlig indsigelse mod indholdet af fakturaen, fortabes muligheden herfor.

Artikel 4 – OPSIGELSE, UDSKYDELSE OG RETURNERING
1. Opsigelse eller udskydelse af ordrer eller dele deraf, kan kun ske efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig aftale med Mattle Natur & Anlæg ApS – og mod refusion af Mattle Natur & Anlæg ApS ’s eventuelle omkostninger i denne forbindelse.
2. Returnering af varer kan ligeledes kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig skriftlig aftale. Kun standardvarer, forsvarligt emballerede og i salgbar stand, kan forventes taget retur. Returnering sker for købers regningog risiko.
3. Ophører samarbejdet undervejs i forløbet, er Mattle Natur & Anlæg ApS berettiget til betaling svarende til det arbejde der er udført.
OBS: Specielt producerede (kundespecifikke) varer tages ikke retur.

Artikel 9 – BETALING
1. Betaling skal ske uden fradrag eller modregning, netto kontant efter fakturadato, på den af Mattle Natur & Anlæg ApS angivne måde, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betalingsbetingelser er som anført på f.eks. tilbud, ordrebekræftelse og/eller faktura.
2. Er køber helt eller delvist i restance, vil dette blive anset for at være i misligholdelse, og eventuelle øvrige saldi, vil straks forfalde til betaling uden yderligere krav eller påkravsmeddelelse, forhøjet med den lovpligtige 4(kommercielle) rente som beregnes fra dagen efter udløbet af den aftalte betalingsperiode, hvor en del af enmåned tæller som en hel måned.
3. Efter forfaldstid forrentes fakturabeløbet – som indsættes uden yderligere varsel på fakturabeløbet med rente som angivet i faktura pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker.
4. Ved udsendelse af betalingspåmindelse pålægges et rykkergebyr.
5. Mattle Natur & Anlæg ApS er berettiget til at fakturere delleverancer særskilt.
6. Hvis betaling ikke er modtaget rettidigt, er Mattle Natur & Anlæg ApS fritaget for at opfylde sin forpligtelse,herunder suspendering af levering af varer.
7. Købers indsigelser har ikke opsættende virkning i forhold til betaling.
8. Alle retslige og udenretslige omkostninger som Mattle Natur & Anlæg ApS afholder for opkrævning af tilgodehavende hos køber, vil blive pålagt køber.
9. Mattle Natur & Anlæg ApS har altid ret til at kræve sikkerhedsstillelse for restancer.
10. Mattle Natur & Anlæg ApS har altid ret til at ophæve kontrakten, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles.

Artikel 8 – EJENDOMSFORBEHOLD
1. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Mattle Natur & Anlæg ApS, indtil hele købesummen inkl. eventuelle renter og omkostninger m.v. er betalt.

Artikel 10 – LOVVALG OG VÆRNETING
1. Dansk ret skal være gældende for alle handler og i alle forhold knyttet hertil.
2. Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Mattle Natur & Anlæg ApS’ hjemting
som værneting.

Vejen, den 01.01.201Samhandelsbetingelser