Decentral rensning af vejvand med rensebrønd

Inden for kommunal vandforsyning betragtes vejafløb som de mest forurenede regnafløb. Med en regnvands-behandling i vejafløb kan overfladevand renses decentralt og på en passende måde inden udledningen i vandløb. Det gælder især for de såkaldte separat systemer, hvor afløbet udledes direkte i recipientvandet uden at være forbi et rensningsanlæg.

Der findes løsninger hvor bremsebelægning, dækslidtage, korrosion, gasser og spild-olie kan fjernes fra vejafløbene.

Den indsats der hidtil anvendes i vejafløbene, opsamler kun grove stoffer og ikke skadelige stoffer i overfladevandet. Udstødningsgas, remsebelægning, dækslidtage, korrosion, gasser og spildolie er de primære forureningskilder i vejafløbene.

I en motors forbrændingskammer danner sig op til 150 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAK). Beregninger har vist, at der afhængigt af trafikbelastningen tilføres 1,5 – 18 g PAK/ha vej pr. år til overfladevandet via vejafløbene. Ud over PAK udledes der også monocykliske aromater som f.eks. benzen, toluen, xylen og fenol. Benzin-motorer udleder benzen. Via udstødningsgassen udledes der også krom, zink, kobber og nikkel.

Belastning af miljøet

Via dækstøv kommer mange af de skadelige stoffer i regn-vandet. Ud over svært nedbrydelige organiske forbindelse udledes der zink, cadmium, bly, kobber, krom og nikkel. Og det er pga. af støv fra bremsebelægningerne at der findes  nikkel, krom, bly, zink og især kobber i overfladevandet,

Vejstøv er vanskeligt at registrere. Ved asfaltveje er det primært aromatiske kulbrinter, især PAK, man skal regne med. Vejbelægninger kan også udvise en øget koncentration af
nikkel, krom, bly, zink og kobber.

Dryptab stammer fra bremsevæsker, frostvæske, brændstof og især fra motor- og gearolie. Især den stående trafik bidrager i høj grad til denne miljøforurening. Olieaffald indeholder polyklorerede bifenyler (PCB), som er svære at nedbryde. Afhængigt af lak- og stållegeringerne frigiver korrosioner på karosseriet tungmetaller, især cadmium, zink og kobber. I kølevæske kan der ud over mineraloliekulbrinter også være indeholdt bly, zink, krom og kobber.

LAV BELASTNING

Gårdarealer og bilparkeringspladser uden hyppig køretøjsudskiftning i bolig- og sammenlignelige erhvervsområder

MODERAT BELASTNING

Veje med gennemsnitlig døgntrafik over 15.000 køretøjer, f.eks. hovedveje på tværs af regioner, motorveje, tilkørselsveje til bilparkeringspladser med hyppig køretøjsudskiftning,
f.eks. ved indkøbscentre

HÅRD BELASTNING

parkeringsområder, tilkørsler, lastbiler med hyppig udskiftning; lastbiltilkørsler, erhverv, industri og lufthavne med stærk trafik