Decentral rensning af vejvand med rensebrønd

Inden for kommunal vandforsyning betragtes vejafløb som de mest forurenede regnafløb. Med en regnvands-behandling i vejafløb kan overfladevand renses decentralt og på en passende måde inden udledningen i vandløb. Det gælder især for de såkaldte separat systemer, hvor afløbet udledes direkte i recipientvandet uden at være forbi et rensningsanlæg.

Der findes løsninger, hvor bremsebelægning, dækslidtage, korrosion, gasser og spildolie kan fjernes fra vejafløbene.

Den indsats der hidtil anvendes i vejafløbene, opsamler kun grove stoffer og ikke skadelige stoffer i overfladevandet. Udstødningsgas, remsebelægning, dækslidtage, korrosion, gasser og spildolie er de primære forureningskilder i vejafløbene.

I en motors forbrændingskammer danner sig op til 150 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAK). Beregninger har vist, at der afhængigt af trafikbelastningen tilføres 1,5 – 18 g PAK/ha vej pr. år til overfladevandet via vejafløbene. Ud over PAK udledes der også monocykliske aromater som f.eks. benzen, toluen, xylen og fenol. Benzinmotorer udleder benzen. Via udstødningsgassen udledes der også krom, zink, kobber og nikkel.

Belastning af miljøet

Via dækstøv kommer mange af de skadelige stoffer i regn-vandet. Ud over svært nedbrydelige organiske forbindelse udledes der zink, cadmium, bly, kobber, krom og nikkel. Og det er pga. af støv fra bremsebelægningerne at der findes  nikkel, krom, bly, zink og især kobber i overfladevandet,

Vejstøv er vanskeligt at registrere. Ved asfaltveje er det primært aromatiske kulbrinter, især PAK, man skal regne med. Vejbelægninger kan også udvise en øget koncentration af
nikkel, krom, bly, zink og kobber.

Dryptab stammer fra bremsevæsker, frostvæske, brændstof og især fra motor- og gearolie. Især den stående trafik bidrager i høj grad til denne miljøforurening. Olieaffald indeholder polyklorerede bifenyler (PCB), som er svære at nedbryde. Afhængigt af lak- og stållegeringerne frigiver korrosioner på karosseriet tungmetaller, især cadmium, zink og kobber. I kølevæske kan der ud over mineraloliekulbrinter også være indeholdt bly, zink, krom og kobber.

LAV BELASTNING

Gårdarealer og bilparkeringspladser uden hyppig køretøjsudskiftning i bolig- og sammenlignelige erhvervsområder

MODERAT BELASTNING

Veje med gennemsnitlig døgntrafik over 15.000 køretøjer, f.eks. hovedveje på tværs af regioner, motorveje, tilkørselsveje til bilparkeringspladser med hyppig køretøjsudskiftning,
f.eks. ved indkøbscentre

HÅRD BELASTNING

parkeringsområder, tilkørsler, lastbiler med hyppig udskiftning; lastbiltilkørsler, erhverv, industri og lufthavne med stærk trafik

Løsning til Regnvandsbehandling ved vejafløb

Mattle Innolet er beregnet til decentral regnvandsbehandling og rensning af overfladevand ved i eksisterende vejafløb. Produktet INNOLET-G er det muligt at anvende systemet i vejafløb med regnbed. I forbindelse med de nødvendige modifikationer var det bl.a. et forskningsprojekt, der blev understøttet af Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), der havde afgørende betydning. Her blev filterindsatsen fra Funke i 2009 – 2011 testet på havnen i Hamborg i de såkaldte „Hamburger Trummen“.

Funktionsprincippet

Med INNOLET bliver regnafløbene renset direkte på stedet og inden udledningen i regnvandskanalen. Dette gælder især for separatsystemer, hvor regnvandsafløbene udles direkte i vandløb eller recipientvand. Produktet opfylder alle kriterier for et effektivt system til rensning af regnvand inden udledningen i vandløb. Takket være brugen af højeffektive vekslere bevirker sub-stratets grundmaterialer til en

– forøgelse af de adsorptionsegnede bestanddele
– forøgelse af filteregenskaberne pga. storporede mineraler
– forbedring af pH-bufferkapaciteten pga. tilførsel af definerede, højeffektive mineraler

Adsorptionsydelsen ved udvalgte tungmetaller er meget god. Substratet råder pga. sit store porevolumen og en speciel olieudskiller over en meget god olieoptagelse – hvilket er meget vigtigt ved rensning af vejafløb.

Systemet

Systemet INNOLET fra Mattle er i mange år blevet anvendt med stor succes af mange tyske kommuner i vejafløb. Ved den decentrale behandling af overfladeafløb er det af afgørende betydning, at det kun er vand, der kræver behandling, der samles. Konsekvensen for blandingsområder, hvilke som regel består af forskelligt forurenede områder, er følgende: Inden udledningen i et vandløb skal vandet behandles alt efter forureningsgraden (f.eks. i områder med kraftigt belastede trafikarealer iht. kategori II), eller det må udledes direkte (f.eks. afløbet af tagflader uden metal).

I et centralt anlæg som et regnvandsbassin, hvor der både samles forurenet og ubelastet overfladevand, skal hele vandmængden behandles. Ved brug af INNOLET®-systemet kan man derimod udelade et centralt anlæg, der kræver høje omkostninger og meget vedligeholdelse. INNOLET® virker der, hvor det bruges. F.eks. i et område med kraftigt forurenede trafikarealer, som i de fleste tilfælde kun udgør 10 – 20 % af det samlede areal, der skal afvandes. Overfladevandet med de skadelige stoffer behandles i systemet og ledes videre i en uskadelig tilstand.

  • Der INNOLET® er en indsats til vejafløb til flertrins-behandling af det belastede regnvandsafløb i forbindelse med vejafløbet. Behandlingen foretages ved passagen igennem grovfilteret og filterpatronen, der er fyldt med et specielt substrat.
  • INNOLET®-G er en indsats til vejafløb med regnbed til flertrinbehandling af belastet regnvandsafløb. Behandlingen foretages ved bundfældning i sandfanget/regnbedet og passagen igennem filterpatronen, der er fyldt med et specielt substrat.

Fordele ved Mattle INNOLET

• Filter til målrettet decentral rensning ved op-gradering i eksisterende kloakker (vejafløb)
• Ca. 80 % af den tilstrømmende årsmængde af regnvand løber igennem patronens substratfilter
• Rensningseffekt ved kombination af bund-fældning, filtrering og adsorption
• Høj rensningseffekt ved anvendelse af et specielt filtersubstrat i filterpatronen
• Høj adsorbtion af tungmetaller, PAK og fil-trerbare faste stoffer
• Afvandingssikkerhed takket være nødoverløb i INNOLET®-indsatsen/fordelerkeglen
• Nem opgradering uden kompliceret/dyrt an-lægsarbejde
• Tilbageholdelse af selv større mængder olie er muligt (op til 5,8L/filterpatron)